Het installeren van een boiler

HET INSTALLEREN VAN EEN BOILER

Aan het begin van de industrieel tijdperk stond het woord boiler voor een haard en de wisselaar in grote keukens en verhittingssystemen, in stoommotors en stoomlocomotieven. In de moderne betekenis staat het voor een machine (of een industriële installatie, afhankelijk van het vermogen) die continu thermische energie overbrengt naar een afkoelend middel (meestal water). De overgebrachte thermische energie (de warmtebron) kan ofwel hitte zijn die is vrijgekomen bij verbranding (kool, olie, gas, hout, afval, etc.) of de hitte die vastgehouden in een andere vloeistof (boiler die terugwint op ontbranding gas, of een gas uit een chemisch proces, of een “nucleaire” boiler die hitte ontvangt vanuit het primaire circuit, etc.), of een andere warmtebron (bijvoorbeeld elektrische ketels). Boilers zijn zowel industriële als huiselijke systemen. In de boiler kan het koelmiddel verhit worden (het blijft dan in de vloeistoffase), verhit en verdampt worden, of verhit, verdampt en opnieuw verhit worden (dus waarbij het verloopt van de vloeistoffase naar de gasfase).

Bel: 06-28791793

Per definitie is een boiler een systeem dat het koelmiddel verhit om thermische energie te bewegen. Er is een grote variatie aan boilers. En dus kunnen ze aan de hand van verschillende criteria geclassificeerd worden:

 • Classificatie op basis van vermogen: individuele boilers (met een vermogen van minder dan 70 kW) en industriële boilers (met een vermogen van meer dan 70 kW).
 • Classificatie op basis van toepassing: Huiselijk gebruik (centrale verwarming), gemeenschappelijke boiler, industriële toepassing (agrofood, scheikunde, papier, cement, etc.), en thermische centrales.
 • Classificatie op basis van warmtebron: verbrandingsketels, ketels voor vloeistof of gasvormige brandstof (De boilers voor vloeistof en gasvormige brandstoffen lijken wat betreft constructie erg op elkaar. Bij dit type boiler wordt het element dat de verbranding veroorzaakt de brander genoemd. De meest gebruikte brandstoffen zijn: gas, natuurlijk gas, “liquefied petroleum gas” (LPG), huiselijke brandstof olie, en zware brandstof olie. Een vloeistof of gasvormige brandstof brander kan één of meerdere branders hebben.), vaste brandstofketels (Er zijn veel verbrandingsprocessen voor vaste brandstofketels. Vaste brandstofketels kunnen onderscheiden worden in drie overkoepelende categorieën: rooster haarden, wervelbed haarden, en verpulverde kool haarden.), terugwin-ketel (Thermische energie wordt teruggewonnen vanuit een hete vloeistof (gas uitlaat, gas turbine, of proces gas in de chemische industrie, bijvoorbeeld.) Deze boilers lijken daardoor op warmtewisselaars, maar hebben hun naam vanwege het feit dat de verhitte warmtegeleidende vloeistof (meestal water) wordt gesproeid (in tegenstelling tot bij warmtewisselaars). Ook stoomgeneratoren van nucleaire centrales die warmte wisselen tussen het primaire en secundaire circuit vallen in deze classificatie.), en elektrische boilers (Elektriciteit is strikt genomen eigenlijk geen brandstof, maar het is wel een bron van energie die soms omgezet wordt in warmte bij elektrische boilers. Er zijn een aantal principes van verhitting. Weerstand boilers verhitten het water met behulp van een elektrische weerstand die ondergedompeld is in water. Joule boilers verhitten het water met behulp van elektroden die ondergedompeld zijn in water, wat het effect van het water is, en wat het mogelijk maakt dat er het water verhit of gesproeid kan worden. De ionische boilers maken op hoge snelheid projecties (Km/s) met behulp van een elektrisch veld, die ervoor zorgt dat de verwarmingsvloeistof verhit wordt. Dat elektrische boilers niet zoveel voorkomen kan verklaart worden door de prijs van elektriciteit, wat een duurdere energiesoort is dan de meeste andere energiesoorten. Elektrische boilers worden wel vaak gebruikt in huiselijke centrale verwarming, in de bevochtiging van kamers met een air conditioner (kleine stoomketels gebruikt voor bevochtiging), maar ook in de industrie voor vermogens tot een aantal tienden van MW. Gezien het feit dat er geen energie verloren gaat via de voelbare warmte van dampen, is de efficiëntie van elektrische boilers vaak nabij de 100%).
 • Classificatie op basis van het type warmtegeleidende vloeistof: Een boiler draagt hitte over via de warmtegeleidende vloeistoffen die het dan overbrengen naar het gebruikspunt. Als de warmtegeleidende vloeistof gebruik maakt van een specifieke hitte om de energie voort te bewegen dan wordt het circuit monofasisch genoemd. Een pomp zet de verhitte vloeistof in beweging, dit is de Voor grote vermogens worden twee-fasige circuiten gebruikt. Deze gebruik een combinatie van de specifieke hitte en de latente hitte van verdamping. Deze hebben hogere specifieke energie. De meeste gebruikte warmtegeleidende vloeistoffen zijn:
 1. De behandeling voor dit doeleinde is belangrijk: warm water wordt vooral gebruikt in de verwarmingssystemen van huiselijke, commerciële of industriële panden. In het veld van huiselijke centrale verwarming is het bijna de enige vloeistof die gebruikt wordt of oververhit water dan vooral gebruikt wordt in stadsverwarming. Het wordt ook wel gebruikt in de industrie. Huidige gebruikte druk en temperatuur zijn rond de 20 bar op 180°C met een teruggave van 90°C.
 2. Waterdamp. Verzadigde stoom wordt vooral gebruikt in industriële processen. Het stoom dat wordt geproduceerd in de boiler wordt dan gebruikt om vloeistoffen te verhitten via wisselaars. Specifieke machines zoals papier machines hebben mogelijk ook een stoomtoevoer nodig. Of oververhitte stoom die vooral gebruikt wordt voor turbines, meestal met het doel om een wisselstroomdynamo zover te krijgen dat het elektriciteit produceert. Dit principe wordt gebruik in thermische centrales. Sommige industrieën hebben afval waar ze van af moeten, deze afvalstoffen gebruikt als brandstof zorgen voor elektrische energie en alles of een gedeelte van de thermische energie die nodig is in de centrale. Dit wordt een warmte-krachtkoppeling genoemd.
 3. Thermische vloeistoffen. Over het algemeen oliën, om hoge temperaturen te kunnen behalen zonder hoge druk nodig te hebben. Ze worden als warmte energie gebruikt in bijvoorbeeld de chipboard industrie. Het gebruiken van thermische vloeistof zorgt ook voor meer precisie in het beheren van de temperatuur. Het gebruik van thermische vloeistof zorgt echter wel voor veel operationele beperkingen voor fabrikanten. Ze worden steeds vaker vervangen door stoom.
 4. Gesmolten zouten. Dit zijn zeer speciale boilers met geen tot maar weinig voorbeelden van industrieel gebruik. Sodium is sommig nucleair gebruik.
 • Classificatie op basis van installatie: Vloer boilers (Vloer boilers worden meestal gebruik in huizen met een kelder of garage, en ze nemen een belangrijke ruimte in beslag.) en Muur boilers (Muur boilers zijn geschikt voor kleinere huizen zoals appartementen; ze hebben minder vermogen dan de vloer boilers.)
 • Classificatie op basis van type circulatie: Met een natuurlijke circulatie (De circulatie van water in een boiler is zeer belangrijk om te voorkomen dat er droge gedeeltes ontstaan waar het metaal dan waarschijnlijk zal smelten of vroegtijdig zal oxideren als gevolg van de hitte. Natuurlijke circulatie water buis boilers hebben een bovenste reservoir (ook wel een boiler ballon genoemd), van waaruit grote buizen uit het vuur worden gelegd (ook wel “valbuizen” of “naar-beneden-buizen) genoemd). Deze buizen bewegen het water voort naar een lagere flacon of naar “verzamelaars” door de zwaartekracht. De oven buizen zijn verbonden met deze lagere flacon of met deze spruitstukken. Het water gaat door deze buizen terug naar de (bovenste) ballon en neemt zo dus de warmte van het vuur op. Dit water begint dan te verdampen. Aangezien de dichtheid van het stoom minder is dan dat van vloeibaar water zorgt het drukverschil tussen de naar beneden lopende waterkolom en de water- en stoomkolom ervoor dat er een natuurlijke circulatie ontstaat. Water in het circuit. Het water stroom meerdere keren door dit systeem heen (ballon, valbuizen, vuur buizen, terug naar de ballon) voordat het uit de ballon loopt in de vorm van verzadigde stoom), met geholpen circulatie (De operationele druk van de boilers verhoogde progressief, vooral om betere resultaten van thermische centrales te krijgen. Als de druk in de flacon een waarde van 180 bar bereikt, waardoor het verschil tussen de dichtheid van het vloeibare water en het stoom te insufficiënt wordt om een natuurlijke circulatie in de verdamping circulatie te kunnen bewerkstelligen, dan moet er een pomp in het circuit geïnstalleerd worden om voor een goede waterstroom te zorgen), en met geforceerde circulatie (In deze categorie vallen kleine centrale verwarming boilers, industriële boilers of hoge druk centrales. Voor de eerste wordt de circulatie van het water door de pijpen verzorgd door een pomp die ook wel een circulator genoemd wordt in het geval van centrale verwarming. Deze configuratie vergemakkelijkt het ontwerp van boilers: het is niet nodig dat een vallende druk voor een natuurlijke circulatie zorgt door convectie. Voor industriële boilers en boilers op thermische centrales is technologie ontwikkelt voor geforceerde boilers, zonder ballon. De vermeerdering van de operationele druk loopt tegen een technologische barrière aan door de mechanische weerstand van de ballonnen. Daarbij is het ook niet meer logisch om de vloeistof en stoom fases van de ballon te scheiden wanneer superkritische drukken worden bereikt. In geforceerde circulatie boilers (zoals Benson of Sulzer), loopt het water niet meer herhaaldelijk door het systeem voor het verdampt, maar gaat de verdamper binnen in de vloeibare vorm en komt eruit als verzadigd stoom, daarom worden ze ook wel een “mono-buis” boilers of “once-through” boilers genoemd. De circulatie van het water in de verdamper wordt verzorgd door hele hoge druk pompen die het water “duwen”, dan het stoom door de buizen van de economizer, de verdamper, en dan de super verhitter. Alle “superkritische” boilers moeten van dit type zijn. Maar het wordt ook wel in subkritische circulaties gezien, als competitie van de geholpen circulatie boilers. Hun grootste voordeel is dat ze een kortere starttijd hebben, een aanzienlijk voordeel in geavanceerde thermische centrales. Aan de andere kant zorgt de afwezigheid van de ballon ervoor dat ze moeilijker zijn wat betreft de kwaliteit van het gedemineraliseerd water dat gebruikt moet worden).
 • Classificatie op basis van architectuur: Tweepolige boiler (Dit is de meest voorkomende opstelling. De haard wordt overwonnen door een of twee, en een achterste verticale schoorsteen ontvangt de andere convectie uitwissellaars. De verbrandingsgassen verlaten de haard aan de bovenkant en gaan dan door de achterste schoorsteen), en Toren boiler (Deze opstelling wordt het meest gevonden in Duitsland, maar ze bestaan ook wel in Italië, Frankrijk, India, China, Zuid-Afrika, etc. In deze boiler architectuur wordt de haard overwonnen door alle wisselaars in de convectiezone. Ze zijn tot 100 m hoog. Onder de voordelen van deze configuratie is een verminderd risico op erosie en bevuiling in het geval van de verbranding van erg vieze kolen).
 • Classificatie op basis van constructie: Rookbuis boilers (Dit is historisch gezien het eerste type constructie. De eerste modellen gebruikte een verticale circulatie, makkelijk om te doen, door de convectie van gassen, maar hierop volgend dat boilers met een horizontale opstelling makkelijker te gebruiken waren voor treinen of navigatie. Een boiler met buizen vol dampen bestaat uit een groot reservoir met water doorkruist met damp dragende buizen. De eerste buis van de schoorsteen. Dit type constructie wordt nu alleen nog gebruikt voor gasvormige en vloeibare brandstoffen, omdat de vorm van de haard van de schoorsteen gasboilers het moeilijk maakt om de as eruit te halen. Als het gebruikt wordt met vaste brandstoffen dan wordt de haard buiten de boiler zelf geplaatst, in welk geval de haard een waterbuis aan de voorkant is. Dit type constructie wordt meestal alleen gebruikt voor een vermogen van niet meer dan 20 of 30 MW), boilers met waterbuizen (In deze constructie is het de warmtegeleidende vloeistof die door de buizen circuleert, de gassen circuleren hier buiten. Het voordeel hiervan is vooral de veiligheid die tot stand gebracht wordt doordat er geen grote hoeveelheid water in de boiler zelf hoeft, wat in geval van een mechanische storing voor een explosieve vorming van stoom kan zorgen. Een ander voordeel is dat ze minder traag zijn. In dit type boiler heeft de haard altijd een grote inhoud. Daarbij is er ook de mogelijkheid om de haard onderin te openen. Deze twee karakteristieken zorgen ervoor dat deze vaak gebruikt worden met vaste brandstoffen al is het maar voor een vermogen van een paar MW).

Het installeren van een boiler wordt nooit lichtvaardig gedaan. Vooral de locatie moet voorzichtig uitgekozen worden om de veiligheid en gemak van de bewoners van het huis te verzekeren.  Afhankelijk van het type boiler kan deze aan de muur of op de vloer geïnstalleerd worden. Elk model heeft verschillende voordelen. De aan de muur geïnstalleerde boiler laat vrije ruimte achter op de vloer en is meestal van compacter en  goedkoper. Aan de andere kant zijn deze boiler minder robuust dan die op de grond staan. De vloer boiler is ideaal voor het verwarmen van een groter huis, omdat het vermogen en capaciteit meestal groter zijn dan die van het muurmodel. Daarentegen zijn ze wel omvangrijker en meestal duurder.

Om een goede werking en de optimale veiligheid van alle bewoners van het huis te verzekeren, moeten er een aantal regels gevolgd worden bij het kiezen van de locatie waar u de boiler wilt installeren:

Neem een minimale hoogte in acht, die varieert afhankelijk van het model boiler.

Installeer de boiler in een goed geventileerde en beste wel grote kamer (meestal is er een ruimte van 8 m³ nodig)

Daarbij hangt de locatie van de boiler ook af van: de manier waarop de verbrandingsgassen geledigd worden (Als u kiest voor een boiler met een zuignap dan kan de boiler overal geïnstalleerd worden, zonder dat u hoeft na te denken over de verbinding met een schoorsteen) en de locatie van de delen die door de boiler gevoed worden (Hoe verder de boiler afstaat van de keuken en de badkamer, hoe groter het risico is dat het gemak verminderd).

Voorbeelden van Geïnstalleerde Boilers:

Een centrale verwarming boiler zorgt ervoor dat de warmte door verschillende kamer verdeeld kan worden. De terugwinnen van de warmte wordt gedaan door radiatoren of verwarmde vloeren. De gebruikte vloeistof is meestal water. Een tweede circuit kan de productie van heet water (douche, etc.) verzekeren. De dampen van standaard boiler bevatten water is de gasvorm die vrijkomt in het verbrandingsproces.

De condensatie boilers: Ze zijn wel wat duurder, maar ze komen met een extra wisselaar op het niveau van de uitgang van de gas schoorsteen die het opwarmende water rond circuleert voordat het de boiler binnenkomt. Dit zorgt ervoor dat de stoom van het water die in de verbrandingsproducten zit gecondenseerd kan worden en zo de latente energie van de condensatie terug kan krijgen, waardoor de opbrengst meer dan 1 lijkt te zijn als het in lagere calorische waarde (PCI) uitgedrukt wordt. Deze boilers zijn interessant als de temperatuur van invoering in de boiler laag is (ongeveer 40°C in plaats van de gebruikelijke 60°C). Er bestaan grote voor biomassa energie, met mogelijke hydro-accumulatie. De levensduur van een boiler van een goed merk dat elk jaar onderhouden wordt kan meer dan 35 jaar zijn. Boilers met een lager vermogen (individuele boilers) hebben een levensduur van 15 tot 20 jaar.

Pulserende boilers: Deze kunnen een opbrengst van 111% PCI behalen en zijn gebaseerd op een verbrandingsprincipe anders dan conventionele boilers.

Een stoomlocomotief boiler: Deze verhit water tot de overdruk stoom fase, deze stoom drukt door de uitzetting tegen zuigers om een mechanische kracht te leveren dat gebruikt wordt om de locomotief voort te bewegen.

Stoomreinigingssystemen: Deze waren in de mode in de jaren 1990 tot 2000 en bestaan uit een niet gesloten circuit boiler dat waterdampen produceert.

Een industriële boiler: Wordt gebruikt om een industrieel proces, hitte en/of vermogen te verschaffen.

Een nucleaire centrale boiler: Maakt gebruikt van de nucleaire reactie om een vloeistof te verhitten tot deze in stoom wordt omgezet om een turbine gekoppeld aan een wisselstroomdynamo aan te drijven.

De pellet boiler: Maakt gebruik van houten pellets (ook wel pellets genoemd) als brandstof, die de vorm aannemen van compacte cilinders van houtresten. Deze pellets worden automatisch de haard ingevoerd via een “worm”. De compactheid en lage vochtigheid van de pellets zorgen ervoor dat ze een hoge calorische waarde hebben en een relatief hoge opbrengst:

Lage warmte waarde: 4.6 tot 5.3 kWh/kg

Vochtigheidsgraad: <10%

As gehalte: <0.7%

De technologie van boiler constructie:

De definitie van een boiler berekening: Onder de term boiler berekening vallen twee verschillende betekenissen:

De eerste is de voornaamste vaststelling van de elementen die de boiler vormen: haard, recuperatoren, het oppervlakte van de wisselaars, etc. Deze vaststelling impliceert zowel de behoefte om te berekenen als de behoefte om te kiezen uit een groot aantal mogelijke oplossingen, dat wat het best aangepast is aan wat er verwacht kan worden van de materialen.

De tweede is de eigenlijke berekening, waar het een kwestie van het bepalen van het gedrag van een set gedefinieerd in de dimensies en de voornaamste werkingsparameters, voor verschillende gangen of gemodificeerde invoergegevens wat betreft de brandstof, de overtollige lucht, stroomsnelheden, temperaturen, etc.

Start gegevens van een boiler berekening: Er zijn vier categorieën van data nodig om een boiler vast te stellen die een aangepast ontwerp nodig heeft om bepaalde voorwaarden te behalen: operationele omstandigheden, de karakteristieken van water en damp, de karakteristieken van brandstof en de beste omstandigheden voor ontbranding daarvan, en die van de omgeving, en als laatste de verwachte prestatie en normale of extreme omstandigheden bij gebruik van de apparatuur.

Gietijzeren boilers: De verschillende onderdelen van een gietijzeren boiler worden gemaakt door een mal te maken op basis van een model. Gietijzeren boiler kunnen kleine tot middelmatige vermogens hebben (vermogen onder de 2000th/h). Dit zijn meestal heet water boilers.

Stalen boilers: Stalen boilers worden gemaakt door platen en pijpen aan elkaar te lassen. Het is hierdoor mogelijk om veel verschillende vormen te maken. Deze boiler worden voor alle verschillende vermogens gebruikt. Dit type constructie is essentieel bij hoge druk apparatuur waar water in zit (warmer dan 110°C) of stoom (meer dan 0.50 bar).

Algemene samenstelling van boilers:

Boilers bestaan uit verschillende wissel oppervlakken die warmte oppervlakken en tanks worden genoemd. De warmte oppervlakken bestaan uit een aantal verschillende onderdelen:

 1. Het hoofdgedeelte waar het verwarmen (warm water en super heet water) of verdamping gebeurd.
 2. Hulp onderdelen (die niet altijd bestaan in kleinere boilers) waarbij verschillende wisselingen van hitte plaatsvinden zoals:

De verwarmer van het lucht door middel van verbranding

De verwarmer van het voedingswater (economizer)

De super verwarmer van stoom

En mogelijk ook de super verwarmer van stoom.

De focus van een boiler: De haard wordt een binnenhaard genoemd wanneer het in een van de cilindrische onderdelen van de boiler geplaatst wordt, het water bevindt zich dan rondom de haard. De haard wordt een buitenhaard genoemd wanneer vlammen en gassen zich ontwikkelen buiten de cilindrische onderdelen waar de boiler uit bestaat. Het geheel is ingesloten in een vuurvaste behuizing van metselwerk uitgerust met schotten die de gassen van de verbranding forceren om langs het hele buitenste oppervlak te lopen voordat het naar de schoorsteen gaat.

De roosters: In boilers die werken op kolen, zijn de roosters waarop de kolen branden, en die gekarakteriseerd worden vanwege hun oppervlak, van het vaste of bewegende type. Vaste roosters bestaan uit simpele gietijzeren staven naast elkaar en rustend op een lat; tussen deze staven ontstaat een ruimte die nodig om om de lucht van de verbranding door de laten. Mechanische roosters bestaan er in verschillende types. De meest gebruikten hebben invloed op de vorm van een soort kleed aan latten die over rollen met een horizontale as passeren.

Waterbuizen: Deze en een aantal andere delen van de boiler verbindende, zijn deze buizen, continu gevuld met water, zo georganiseerd dat ze de passage van het hete gas aan de bovenkant van de haard doorkruisen. Deze buizen kunnen verticaal, horizontaal of schuin zijn. In sommige type boilers zijn de waterbuizen een zeer belangrijk onderdeel. Deze bundels van buizen, die het meeste water in de boiler bevatten, zorgen voor het verwarmingsoppervlak. Wat betreft het aantal van dit soort bundels, het zijn er nogal wat en in grote boilers kunnen het er zelfs wel een aantal duizenden zijn (multi-buis boilers).

Luchtverwarmer: Zich achter de voedingwaterverwamer bevindend, de luchtverwarmer is het apparaat dat de warmte van rookgassen gebruikt om de lucht op te warmen voordat dit naar de haard wordt verplaatst. Naast de thermische terugwinst die dus bestaat, is hete lucht soms nodig in de ontbrandingskamer voor het aansteken van bepaalde brandstoffen of voor het drogen tijdens het vergruizen van het vergruisde kool. De luchtverwarmer kan van elk soort oppervlakte type zijn, beide varianten bevatten parallellen platen en spruitstukken. Elk regeneratie type waarbij een dun een dunne plaat wordt verhit door dampen, wordt dan, door het ronddraaien van het geheel, in contact gebracht met de lucht waaraan het de hitte afgeeft.

De installatie van een condensatie boiler

De gas condensatie boiler is zonder twijfel de meest efficiënte boiler die te koop is. Afhankelijk van het model kunt u tot wel 20% van het verbruik van de verwarming besparen. De gas condensatie boiler kan simpelweg geplaatst worden op de plaats van uw oude boiler, op de vloer of aan de muur. Het model dat gekozen is op basis van uw behoeftes en de beschikbare ruimte gaat als het nodig is gepaard met een heet water reservoir. Het gasnetwerk of een individuele gastank kan de boiler voorzien. Een gas condensatie boiler zou geen problemen met de installatie moeten opleveren, maar het is belangrijk dat de installatie uitgevoerd wordt door iemand die gekwalificeerd is om met gas te werken.

Een centrale verwarmingscircuit, de eerste voorwaarde van het installeren van een gas condensatie boiler: Dit centrale verwarmingscircuit is een gebruikelijk netwerk van pijpen tussen de boiler en de transmitters die de hitte verdelen. Dit zijn heet water radiatoren, met hoge of lage temperatuur, of een verwarmde vloer. De installatie in verenigbaar met alle soorten radiatoren. De werking van het netwerk is optimaal wanneer er eentje in de aanwezigheid is van een emitter die op een gemiddelde temperatuur van minder dan 65°C werkt. De efficiëntie verhoogd wanneer het terugkerende water een lage temperatuur heeft. Als uw circuit bestaat uit radiatoren die werken met water dat verhit is tussen de 75°C en 90°C, een zogenoemde hoge temperatuur, dan is het systeem minder efficiënt.

Technische belemmeringen: producten uit de ontbranding halen, het uitlaten van condensatie:

Luchttoevoer is niet nodig in de ruimte waar de gas condensatie boiler staat. Het is zelfs zo dat de uitlaat van rook afgesloten is, waarmee bedoeld wordt dat de luchttoevoer direct buiten door de schoorsteen gebeurd. De boiler, dat gas verbrand, condenseert de dampen van het water dat in de dampen aanwezig is. Deze afkoeling maakt de vloeistof zijn waterdamp component. Een uitlaat voor water dan vormt door de condensatie is een noodzaak. De uitlaat moet corrosie kunnen weerstaan aangezien dit water zuur is. Meestal is het gemaakt van PVC, als de pijp gemaakt is van gietijzer of cement, dan moet een neutralisatiemiddel voor de condensatie toegevoegd worden.

Implementatie voorwaarden: Als uw nieuwe energiezuinige boiler een oude boiler vervangt, dan wordt het aangeraden om de verwarmingscircuit te zuiveren. De gas condensatie boiler moet geïnstalleerd en aangezet worden in overeenkomst met de gas standaarden die ontwikkelt zijn door de certificerende en controlerende organen. Dat is ook waardoor het niet mogelijk is dit zonder een professional te doen. Deze moet u namelijk, na het installeren, een certificaat geven (CC2 of CC4). Hij is ook in staat om de technische vereisten van de fabrikant toe te passen en om de boiler en het verwarmingscircuit te onderhouden.

De installatie van een elektrische boiler:

Elektrische boilers hebben het voordeel dat ze erg makkelijk te installeren zijn, dit is ook waarom zoveel mensen er mee te maken krijgen bij het verbouwen of bouwen van hun huis.

Stappen voor het installeren van een elektrische boiler: Het installeren van een elektrische boiler zou geen grote obstakels moeten bevatten, anders dan de elementen die inherent zijn aan de implementatie van een bouwplaats, wat dat dan ook moge zijn. Het is noodzakelijk om een locatie voor het apparaat te kiezen dat ervoor zorgt dat het toegankelijk is en waar de levensduur wordt bevordert (liever schone en droge plekken). Over het algemeen is het apparaat best wel compact, en is het best mogelijk om het zelf te installeren zonder tegen grote problemen aan te lopen. Verbindt het gewoon met de hydraulische en elektrische installaties van de behuizing om er dan gebruik van te kunnen maken en de warmte door het huis te verdelen. Er kan ook een thermostaat geleverd zijn met het apparaat om te profiteren van een geraffineerd en makkelijk te gebruiken systeem. De laatste stap is om te controleren of het goed werkt door de boiler aan te zetten.

Wat u moeten weten voordat u een elektrische boiler installeert: Apparatuur van dit type moet mogelijk aan de muur, wat betekent dat het direct aan de muur gemonteerd moet worden. Let er in dit geval op dat u stevige bevestigingsmiddelen gebruikt die het volle gewicht van de boiler zonder problemen kunnen dragen. Zo voorkomt u grote fouten die worden veroorzaakt door het vallen van het apparaat. Het is noodzakelijk om de stevigheid van elke buis te controleren en te kijken dat er niets geblokkeerd wordt, om ervoor te zorgen dat het gehele systeem werkt. Zorg er ook voor dat elk onderdeel goed is geïsoleerd om het verlies van hitte tijdens het opwekken van hitte te voorkomen. Als laatste zijn er een aantal veiligheidsmaatregelen waaraan u zich moet houden die door de staat zijn uitgezet, dus volgt u goed de aanwijzingen die worden meegeleverd met de set.

Het voordeel van het installeren van elektrische verwarming: De elektrische boiler wordt door mensen geprezen vanwege het gemak waarmee men ze kan installeren. Onder de voordelen van dit systeem valt ook dat er in het bijzonder geen reservoir aanwezig is (een tank of een ander soort) waardoor de installatie van het systeem veel makkelijker wordt. Daarbij wordt er bij de gebruikte energie geen CO2 geproduceerd en is het daardoor minder riskant dan andere soorten verwarming. Als laatste maken thermostaten en andere regulatie middelen het mogelijk om het energieverbruik nauwkeurig te controleren, waardoor de financiële kosten die gerelateerd zijn aan het energieverbruik van het huis geminimaliseerd kunnen worden.

De installatie van een warmte-krachtkoppeling boiler:

Door warmte en elektriciteit uit dezelfde voedingsbron te verkrijgen is een warmte-krachtkoppeling boiler een effectieve oplossing voor het verwarmen van een huis en de afhankelijkheid van elektriciteitsleveranciers te verkleinen.

De werking van een micro-warmte-krachtkoppeling: Het principe van een warmte-krachtkoppeling is het tegelijkertijd opwekken van hitte en elektriciteit vanuit een enkele bron. Het wordt gebruikt op industriële schaal of voor collectieve residentiële gebouwen, maar ook voor eengezinswoningen waar het meer een kwestie van een micro-warmte-krachtkoppeling is. In dit geval produceert de micro-warmte-krachtkoppeling zowel elektriciteit als warm water voor verwarming of sanitaire doeleinden. Het kan werken op gas, olie of hout. In de meeste gevallen is het een condensatie boiler aan welke een motor is toegevoegd voor het opwekken van elektriciteit door een wisselstroomdynamo te draaien. De warmte dit in dit proces wordt opgewekt wordt teruggewonnen voor verwarming of voor heet water. Er bestaat een tweede familie met brandstofcellen. Elektriciteit en warmte worden door een reactie tussen waterstof en zuurstof tot stand gebracht. Ze worden zelden gebruikt doordat de modellen nog geen redelijke prijs hebben kunnen bereiken om op grote schaal verkocht te worden.

De voor- en nadelen van een micro-warmte-krachtkoppeling boiler: De zeer goede efficiëntie van een micro-warmte-krachtkoppeling boiler zorgt ervoor dat het een zeer goed verwarmingssysteem is waarmee men geld kan besparen. De prestatie kan boven die van een conventionele gas condensatie boiler uitstijgen, die toch ook al zeer krachtig is. Het tweede voordeel is, natuurlijk, dat de opwekking van elektriciteit leidt tot eigen verbruik en de onafhankelijkheid van elektriciteitsleveranciers. Het grootste nadeel is de prijs van deze boilers, die is namelijk nog steeds erg hoog. Terwijl een gas condensatie boiler tussen €3.000 en €6.000 kost, kunt u voor een micro-warmte-krachtkoppeling boiler rekenen op €10.000 tot €20.000. Een bedrag dat tot twijfels leidt, ondanks dat deze apparatuur met belastingvoordeel gekocht kan worden.

De installatie: De installatie van zo een boiler lijkt er op die van een conventionele boiler met een een verbinding op het centrale verwarming netwerk (water radiatoren en vloerverwarming). U moet alleen wel een verbinding met het elektriciteitsnetwerk en een verbruiksmeter om de kwantiteit van de gebruikte elektriciteit op te nemen erbij optellen.

Alternatieven voor een warmte-krachtkoppeling: Als u niet zo’n groot budget heeft, kunt u altijd kiezen voor een condensatie boiler, bij voorkeur op natuurlijk gas als u een gasverbinding heeft. Het is het goedkoopste model en het makkelijkst te installeren en te onderhouden. Hybride boilers zijn ook een interessante oplossing om gebruik te maken van de voordelen en efficiëntie van een condensatie boiler terwijl u het verbruik van natuurlijk gas verminderd. De boiler met een lucht tot water warmtepomp verbinden maximaliseert de gratis warmte terugwinning in de buitenlucht, terwijl u de fases waarin de efficiëntie van de warmtepomp minder is verkort. Het is zelfs zo dat als het te koud is, een condensatie boiler het werk overneemt met een betere prestatie dan de warmtepomp.

De installatie van een gemengde boiler: Een gemengde boiler, ook wel een hybride boiler genoemd, is een installatie die twee soorten voedingsbronnen gebruikt, in tegenstelling tot een conventionele boiler die wordt aangedreven door een enkele voedingsbron. Natuurlijk gas, olie, hout, zon… verschillende voedingsbronnen kunnen worden gebruikt in een hybride boiler.

De werking van een hybride boiler: Om te werken gebruikt een conventionele boiler een enkele voedingsbron. De brandstof (natuurlijk gas, olie, kool, hout, LPG …) voedt de brander die het koelmiddel verwarmd die daarna door het systeem circuleert. Dit zorgt ervoor dat de kamers van het huis verwarmd kunnen worden dankzij de radiatoren, en dat de toiletten (douche, bad …) worden bevoorraad met warm water. In het geval van een hybride boiler, waarbij de werking identiek is, bepaalt het slimme besturingssysteem van het apparaat welke voedingsbron wordt gebruikt op een bepaalde tijd. Dag en nacht past de werking zich aan aan de behoeftes voor een optimale prestatie. Dus, als de eerste brandstof op is, wordt het door het tweede vervangen, wat ervoor zorgt dat het huis ten alle tijden een comfortabele warmte heeft. De hybride boiler bevat twee haarden waarmee het warm water produceert en het verwarmingssysteem voedt.

De voor- en nadelen van een hybride boiler: Een hybride boiler heeft veel voordelen. Door twee soorten energie te combineren is het als eerst mogelijk om op de rekening te besparen. Ook is het bij dit type systeem mogelijk om het apparaat met het grootste vermogen te kiezen, passend bij het energieverbruik van het huis. Daarnaast kunnen beide systemen samen werken maar ook afwisselend. In de zomer op een zonnige plek bijvoorbeeld, kan een zon/gas of zon/hout boiler, onder anderen, alleen op zonne energie werken.

De efficiëntie van de verbranding boiler is een van de grootste voordelen van dit verwarmingsapparaat. Met een opbrengst van ongeveer 95%, verbruikt deze boiler niet alleen minder, maar geniet het ook van een groot thermisch gemak. Het moet wel gezegd worden dat een hybride boiler niet in een appartement geplaatst kan worden, in verband met de grootte ervan. Het onderhoud van de twee gecombineerde voedingsbronnen is duurder dan een typische installatie. We moeten goed onderhandelen voor een contract voor het onderhoud om ervoor te zorgen dat het niet te duur wordt. In het geval van een hybride model die een gas boiler combineert met een ander systeem is het meestal ook nodig om de radiatoren te zuiveren. En als het huis geen centrale verwarming heeft, kunnen de kosten van het werk op het budget wegen. Maar als alles staat, begint u gelijk met besparen en dat is jarenlang duidelijk zichtbaar.

De kosten van een hybride boiler: Voor het installeren zijn de kosten voor een hybride boiler veel hoger dan die van conventionele condensatie boilers. Dit komt door de prijs van de boiler zelf en de onderdelen die nodig zijn om het werkzaam te maken. De meest betaalbare hybride boiler zijn rond de €6.000. De meest succesvolle modellen kosten rond de €15.000. Deze prijzen zijn mogelijk inclusief de installatiekosten van de boiler en de verschillende onderdelen. Maar het is nodig om de kosten voor het onderhoud in het oog te houden, dit is een jaarlijkse verplichting.

Installatie van een boiler met een zuignap of een geforceerde stroming:

De technologie van dit verwarmingssysteem is in de laatste jaren nogal veranderd, of het nou werkt op hout, gas of brandstof. Deze evolutie biedt huishoudens een verbeterde efficiëntie, verbeterde veiligheid en meer eenvoud. De zuignap boiler is het perfecte voorbeeld van eenvoud in zowel de installatie als het onderhoud.

Wat is een zuigboiler: De zuigboiler is geen speciale boiler. Het kan werken op gas, brandstof of hout en kan een conventioneel type zijn, een op lage temperatuur of met condensatie. De benaming duidt erop dat de boiler is uitgerust met een speciale rookgasafvoer en luchttoevoersysteem. Meestal worden deze functies verzorgt door een schoorsteen en een luchtinlaat. In een zuigboiler, ook wel een “geforceerde stroming” genoemd, combineert een leiding met twee kanalen de inlaat van frisse lucht die nodig is voor de verbranding met de uitlaat van dampen naar buiten de boiler kamer. De zuigpijp kan aan de voorkant geïnstalleerd worden (horizontale zuignap) of op het dak (verticale zuignap).

Hoe werkt een zuigboiler: Een zuig apparaat verbindt twee concentrische buizen, eentje die ervoor zorgt dat de boiler gevoed wordt door de lucht die naar buiten wordt gezogen en de andere een optimale afvoer van dampen door een ventilator. Dit systeem veroorzaakt een geforceerde tocht dat de lucht uitdrijft. Door de noodzaak voor een luchtinlaat in de behuizing te elimineren, voorkomt de zuignap het risico op een indringing van de dampen in de behuizing gedurende een inlaat van lucht. Een zuigboiler is, daarom, een totaal waterproef en bijzonder veilig apparaat.

Wat zijn de voordelen van een zuigboiler: Naast de vergrootte veiligheid, biedt een zuigboiler 4 tot 5% meer efficiëntie dan een boiler met conventionele leidingen. Daarnaast, in tegenstelling tot de schoorsteen die de dampen uitlaat in de laatste, behoeft een zuigsysteem geen regelmatig vegen. Dit type boiler is perfect voor een huishouden dat geen schoorsteen heeft of als het gebruikt moet worden met een dure behuizing van stainless steel. Let erop dat in een condominium, de installatie van een zuigsysteem de instemming van de laatste nodig heeft, omdat het het uiterlijk van het gebouw veranderd en er geboord moet worden in een mogelijk drijvende muur. Daarnaast zorgen de geforceerde luchtinlaat en rookgas stroming ervoor dat ze verder kunnen komen. Als de formatie van het pand het nodig maakt, is het mogelijk om de boiler in een andere kamer dan het zuigapparaat te zetten.

Hoe installeer je een zuignap boiler: De installatie van een zuignap boiler moet in overeenstemming zijn met de wetgeving van 27 april 2009. Deze verplicht een minimale afstand van 0,40 m tussen de as van de schoorsteen en welke opening dan ook, tot 0,60 m met een ventilatie opening en de aanwezigheid van mechanische bescherming voor elke zuignap die minder dan 1,80 m van de grond staat. Deze installatie moet gedaan worden door een gecertificeerde professional die u aan het einde een conformiteitsverklaring geeft. Een zuigboiler biedt een ideale technische oplossing voor vele huizen. De zuigtechnologie vermeerderd de mogelijkheden tot het thuis installeren van een boiler en dus kunt u zelf de beste locatie uitkiezen. Het is niet het zuigapparaat dat de prijs bepaald van deze boiler, maar de technologie en de energie die het gebruikt. Het zuigapparaat zorgt echter voor een significante besparing, als we de dure stainless steel behuizing en het jaarlijkse onderhoud die de prestatie verbetert buiten beschouwing laten. Een zeer flexibele oplossing om in acht te nemen voor het opzetten of vernieuwen van het verwarmingssysteem.

De installatie van een lage temperatuur boiler: Een lage temperatuur boiler biedt een goede prijs/rendement verhouding, maar het is gedoemd om te verdwijnen in de komende jaren, in het voordeel van de condensatie boiler, die efficiënter zijn en uitgerust met een rookuitlaat die minder vervuilend is voor het milieu. Het verschijnen van boilers met lagere temperaturen was een grote technologische vooruitgang: dankzij het grote wisselsysteem, gaven zij dezelfde prestatie als een conventionele boiler met een veel lager verbruik. De lage temperatuur boilers geven water af aan het verwarmingscircuit op 60°C, terwijl dit 90°C was bij traditionele boilers, waardoor er een verminderd verbruik is tot wel 15%.

De condensatie boiler: een boiler op zeer lage temperatuur: Dankzij de warmtewisselaar met twee fases en een scherm, de condensatie boilers winnen de calorieën die geproduceerd worden tijdens de condensatie van het rookgas terug om het water van het centrale verwarmingscircuit voor te verwarmen. Ze optimaliseren de verbranding van gas of brandstof olie om het energieverbruik te verminderen. Net als lage temperatuur boilers, kunnen ze aan een warm water reservoir verbonden worden. Hun geschatte prestatie is tot wel 110% van het PCI. Condensatie boilers worden beschouwd als zeer lage temperatuur boilers: de temperatuur van het rookgas is onder de 55°C.

Het installeren en onderhouden van een lage temperatuur boiler: Voor maximale efficiëntie moet de lage temperatuur boiler, net als de condensatie boiler, aan een geschikte warmte emitter verbonden worden, die op een middelmatige temperatuur kan werken. Ze aan een verwarmde vloer koppelen is vooral erg verstandig. De installatie van een boiler op een lage of zeer lage temperatuur mag alleen maar gedaan worden door een professional. Het is makkelijk te doen wanneer het huis al over een centrale verwarming beschikt. Voor het onderhoud van de boilers gelden strikte regels, om de beste prestatie en veiligheid van de installatie te garanderen. Een jaarlijks bezoek van een professional is verplicht. Het kan een onderdeel zijn van het onderhoudscontract. Het vegen van de schoorsteen wordt meestal gedaan gedurende dit verplichte bezoek.

De teruggang van de lage temperatuur boilers zonder condensatie: In 2015 begon het Europese ecodesign richtlijn met de transitie naar de minst vervuilende en meest efficiënte verwarming methodes, met het voorstel om apparaten met een opbrengst van minder dan 86% langzaamaan uit de omloop te halen. Een uitzondering werd gemaakt voor het type B1 model in collectieve huisvesting, onder bepaalde voorwaarden, omdat het niet altijd mogelijk is om een condensatie boiler te installeren in dit type gebouw. In september 2018 worden apparaten met een uitstoot waarde van meer dan 56 m/kWh NOx uit de handel gehaald, vanwege een nieuwe verplichting voor de uitstootwaardes van stikstofoxide (NOx) uit de verbranding van gas. Dit gaat over de lage temperatuur boiler van het type B1. Gas condensatie boilers zullen binnenkort de standaard worden voor het uitrusten van elk type woning, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

Bel: 06-28791793